Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП от 2004 г за обществена поръчка с уникален номер в АОП 00120-2013-0011