Обявление за приключване на договор по обществена поръчка с уникален номер в АОП 00120-2013-0011