Дата: 05 юли 2017 г. Обявление за възложена поръчка

Дата: 05 юли 2017 г. Решение за прекратяване

Дата: 06 февруари 2017 г. Решение за класиране

Дата: 06 февруари 2017 г. Доклад от работата на комисията

Дата: 06 февруари 2017 г. Протокол No 3 от работата на комисията

Дата: 06 февруари 2017 г. Протокол No 2 от работата на комисията

Дата: 06 февруари 2017 г. Протокол No 1 от работата на комисията

Дата: 21 ноември 2016 г. Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ЗОП за промяна

Дата: 08 ноември 2016 г. Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за промяна

Дата: 04 ноември 2016 г. Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Дата: 12 септември 2016 г. Отговор на искане за разяснение от 10.09.2016 г

Дата: 02 септември 2016 г. Номер в АОП:747049

Титулна страница;

Решение;

Обявление;

Пълно описание на предмета на поръчката;

Технически спецификации

Методика за определяне на комплексната оценка на офертата;

Указание за подготовката на офертата;

Проект на договор;

Единен европейски документ за обществени поръчки;

Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

Ценово предложение