Прием

Във филиалите на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД на свободен прием могат да постъпят за лечение български и чуждестранни граждани.

Ценова листа

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СВОБОДЕН ПРИЕМ – КЗУ*

> Медицинско направление /бланка на МЗ № 119/ издадено от лекуващия лекар /или специалист – срок на валидност до 3 месеца от датата на издаване;

> Пълна медицинска документация включваща: епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и др. /при необходимост/;

> Решение на НЕЛК/ТЕЛК/за временна или трайна нетрудоспособност/ако има такова/;

> За пациенти над 70 годишна възраст – кардиологичен статус за показаност от личен лекар или кардиолог, актуализиран преди датата на постъпване/

 

* КЗУ – Комплексна здравна услуга, която включва – нощувка, храна (закуска, обяд, вечеря) и до 4 рехабилитационни процедури на ден.

Прием по програма НОИ в „СБР –НК” ЕАД

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ ПО ПРОГРАМА НОИ 2024 г.

programa_noi

 

Условия за ползване на паричната помощ за профилактика и рехабилитация – 2024 г.

Паричните помощи за профилактика и рехабилитация се разходват по условията и реда, определени с Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., последно изм., бр. 102 от 31.12.2019 г.). Националният осигурителен институт финансира и контролира дейността по профилактика и рехабилитация, провеждана за следния контингент лица:

 1. осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест;
 2. получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и срокът на инвалидността в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Национална експертна лекарска комисия, не е изтекъл.

Лицата по точка 1 придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни калeндарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. В периода от шест календарни месеца се включва времето:

 1. на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;
 2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане, както и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;
 3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
 4. през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, през които не са имали право на обезщетение.

Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.

Лицата, осигурени само за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация само в случай на трудова злополука и професионална болест.

Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване за 2024г. е 62 години и 2 месеца за жените и 64 години и 7 месеца за мъжете.

Лицата получават право на парични помощи за профилактика и рехабилитация еднократно в една календарна година за 10 дни престой.
Резервации за постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация се правят от лицата.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА РЕЗЕРВАЦИЯ

Препоръчително е да се представи медицинска документация доказваща заболяването: ЛАК, епикризи, изследвания, разчет на снимки, електрокардиограми и др. Решение на НЕЛК/ТЕЛК (ако има).

Преди извършване на резервации е необходимо заинтересованите лица да се информират за заболяванията и противопоказанията за лечение, профилактика и рехабилитация по програма НОИ.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ В ТП НА НОИ

 Необходимите документи за издаване на удостоверение за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация са следните:

 1. Медицинско направление

Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация на диагностично уточнено заболяване, която се отразява в медицинско направление Бл. МЗ № 119а’98.

Медицинското направление се издава от лекуващия лекар в два екземпляра и в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и опис на приложените медицински документи.

Медицинското направление трябва да е издадено не по-рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване при изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация.

 1. Документ за самоличност (за справка)
 2. Документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето (Приложение № 1)*

Забележка: * Програмата разрешава разпечатване на образеца.

 1. Медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, рентгенови и др. снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

Лицата трябва да представят цялата медицинска документация, която доказва наличието на заболяването, отразено в медицинското направление като показано за вторична профилактика и рехабилитация.

 1. Валидно Eкспертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия(сканирано копие) – за лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.
 2. Валидно Експертно решение за признаване на професионална болест(сканирано копие) – за лицата с професионална болест.

Лицата представят описаните документи в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, по постоянен или настоящ адрес, в срок до 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.

При получаването на удостоверенията за профилактика и рехабилитация лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, попълват декларация по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт. В нея декларират, че при прекратяване на трудовия договор или осигуряването им към датата на постъпване в изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация няма да ползват правата, предоставени им с удостоверението. Бланката на декларацията се предоставя от длъжностните лица на съответното териториално поделение.

Удостоверение не се издава на лица със здравословни противопоказания за провеждане на профилактика и рехабилитация.

 КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА ЕОБХОДИМИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ЛИЦАТА ВЪВ ФИЛИАЛИТЕ НА „СБР-НК“ ЕАД НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ:

 • Документ за самоличност.
 • Удостоверение от ТП на НОИ.
 • Медицинско направление от лекуващия лекар.
 • Медицинската документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, рентгенови и др. снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.
 • Eкспертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия (сканирано копие) – за лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.
 • Експертно решение за признаване на професионална болест (сканирано копие) – за лицата с професионална болест.

НЕ СЕ ПРИЕМАТ ЛИЦА СЪС ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРОТИВОПОКАЗАНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ В СЪОТВЕТНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.

Във филиалите на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД се приемат пациенти с временни и трайни увреждания.

ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ  НАД 90 %

> Според условията на Закона за интеграция на хората с увреждания – хората с трайни увреждания имат право на добавка за социална интеграция за балнеолечение и рехабилитационни услуги. Според приложението на правилника към същия закон – добавката по чл. 42 ал. 2 т. 4 се изплаща след представяне на разходооправдателен документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги в едномесечен срок от крайната дата на ползването им.

> На основание чл.28 ал.1 т.4 от Правилника за прилагане на същия Закон, добавката се изплаща от съответните териториални служби към Социално подпомагане, след представяне на разходооправдателен документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги в едномесечен срок от крайната дата на ползването им. Добавката е в размер на трикратния размер на гарантирания минимален доход който в момента е 195лв., но не повече от действително направения разход съгласно представените документи.

> Лицата имащи права на придружител на пациент с увреждания ползват същото основание за добавка.

> Добавката се ползва, когато не се получава на друго основание.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

> Медицинско направление /бланка на МЗ № 119- в два екземпляра/ издадено от лекуващия лекар /или специалист – срок на валидност до 3 месеца от датата на издаване;

> Пълна медицинска документация включваща: епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и др. /при необходимост/;

> Решение на НЕЛК/ТЕЛК/за временна или трайна нетрудоспособност/ако има такова/;

> За пациенти над 70 годишна възраст – кардиологичен статус за показаност от личен лекар или кардиолог, актуализиран преди датата на постъпване/

Във филиалите на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД се приемат ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.

ПРИЕМ НА ВОЕННОИНВАЛИДИ. ВОЕННОПОСТРАДАЛИ И ВЕТЕРАНИ

> Във филиалите на „СБР-НК“ ЕАД, за отдих, профилактика и рехабилитация се приемат ветерани. На същите престоя е безплатен, като не трябва да надвишава сумата от 570лв.

>

Съгласно ЗВВП военноинвалидите и военнопострадалите имат право да

ползват рехабилитация два пъти в годината, като общо престоят им не може да бъде повече от 30 календарни дни. Държавният бюджет осигурява 75% от стойността на престоя им, а 25% са за сметка на лицето. Престоят на тези пациенти в зависимост от категорията стая може да бъде на обща стойност не повече от 700 лв. за годината.

 

НАСТАНЯВАНЕТО СТАВА СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА:

> лична карта;

> медицинско направление /бланка на МЗ № 119- в два екземпляра/ с диагноза по профила на заболяванията за съответния филиал /за пациенти над 70-годишна възраст и кардиологичен статус за показаност от личен лекар или кардиолог, актуализиран преди датата на постъпване/;

> удостоверение на ветеран от войната;

> книжка за военноинвалид или военнопострадал.

Застрахователни дружества.

Клинични пътеки за физикална терапия и рехабилитация – 2024 г.

филиали 258

Физикална терапия и рехаби-литация при родова травма на централна нервна система

259

Физикална терапия и рехаби-литация при родова травма на периферна нервна система

260

Физикална терапия и рехаби-литация при детска церебрална парализа

261

Физикална терапия и рехаби-литация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

262

Физикална терапия и рехаби-литация на болести на централна нервна система

263

Физикална терапия и рехаби-литация при болести на периферна нервна система

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции

265

Физикална терапия и рехаби-литация при болести на опорно-двигателен апарат

Наречен x x х  x
Баня,
Карловско
x  x x х x
Велинград х х х х х х
Павел баня  x х x
Овча могила х x
Сандански  x х  x
Поморие х x х x
Баните,
Смолянско
х x х x
Момин проход x х x x х х х
Вършец х x х х  x  x
Кюстендил х х x x х х х
Хисаря х  х x х x
Банкя x x x x x x x


Необходимо е пациента да се запише в съответната болница.
В Централен офис – София НЕ СЕ извършват резервации за прием по клинични пътеки.

Информация за доплащане на пациенти по клинична пътека Доплащане – пациенти по КП

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА В СБР-НК ЕАД

Клинична пътека № 262 – „Физикална тeрапия и рехабилитация на болести на централна нервна система“
1 вариант  – След проведено болнично лечение до 1 месец  след дехоспитализация /при медицински противопоказания до 3 месеца/ от специалисти по профила на основното заболяване, удостоверено с епикриза, с насоченост за последваща болнична рехабилитация и Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр., издадени от болницата или ОПЛ /личен лекар/ 
2 вариант – При пациенти с трайно намалена трудоспособност над 70%  по повод на основното заболяване /ТЕЛК/: Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр. и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация за болнично лечение, издадени от специалист, провеждащ амбулаторно диспансерното наблюдение, или от ОПЛ/личен лекар/.
3 вариант – Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр. и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация в болнични условия, издадени от физиотерапевт, когато не е налице достатъчен терапевтичен ефект в извънболничната помощ или от лекаря специалист, провеждащ амбулаторно диспансерното наблюдение.

При наличие:

– Ксерокопие на рецептурна книжка
– Документ, освобождаващ пациента от потребителска такса / Решение от ТЕЛК, ксерокопие на Диплом за мед. образование , документ от Бюро по труда , фактура с касов бон за болничен престой от началото на календарната година /.

НЗОК заплаща клинична пътека/КП/ еднократно годишно на един пациент.При диагнози с кодове I69 и G35 НЗОК заплаща КП двукратно годишно за лечението  на един пациент до 24-ия месец от инцидента/ пристъпа/, документирано доказано с епикриза.

При издаване на болничен лист е необходима и ЛАК/лична амбулаторна карта.

Клинична пътека № 263 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система“

 1 вариант – След проведено болнично лечение  до 1 месец от дехоспитализация ,удостоверено с епикриза , с насоченост за последваща болнична рехабилитация ; Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр., издадени от болницата или ОПЛличен лекар/;  Електромиография/ЕМГ/, направена през последните 6 месеца преди датата на хоспитализацията, ако не е вписана в епикризата.

 2 вариант –  При пациенти с трайно намалена работоспособност над 70% по повод на основното заболяване/ТЕЛК/ : Направление за хоспитализация/ бланка на МЗ-НЗОК, №7/-2 бр. и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация при болнични условия, издадени от невролог или ОПЛ/личен лекар/ ; Електромиография/ЕМГ/, направена през последните 6 месеца преди датата на хоспитализация.

  3 вариант – Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр. и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация при болнично условия, издадени от физиотерапевт след проведена рехабилитация, при която не е налице достатъчен терапевтичен ефект в извънболничната помощ ; Електромиография/ЕМГ,направена през последните 6 месеца преди датата на хоспитализация

При наличие :

– Ксерокопие на рецептурна книжка
– Документ, освобождаващ пациента от потребителска такса / Решение от ТЕЛК , ксерокопие на Диплом за мед. образование , документ от Бюро по труда , фактура с касов бон за болничен престой от началото на календарната година /

При издаване на болничен лист е необходима и ЛАК/лична амбулаторна карта.

Клинична пътека № 265 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат“

1  вариант – След проведено болнично лечение  до 1 месец след дехоспитализацията / при медицински противопоказания до 3 месеца/ ,удостоверено с епикриза, с насоченост за последваща  рехабилитация при болнични условия : Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр., издадени от болницата или от ОПЛ/ личен лекар/ ; Образна диагностика, направена през последните 24 месеца преди датата на хоспитализацията.

 вариант – При пациенти с трайно намалена работоспособност над 70 % по повод на основното заболяване /ТЕЛК/ : Направление за хоспитализация /бланка на МЗ – НЗОК, №7/-2 бр., издадено от ОПЛ/личен лекар/ ; ТЕЛК / копие и оригинал за справка/

3  вариант – Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр. и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация при болнични условия, издадени  от физиотерапевт или лекаря специалист, провеждащ амбулаторно диспансерното наблюдение след проведена рехабилитация, при която не е налице достатъчен терапевтичен ефект в извънболничната помощ ; Образна диагностика, направена 24 месеца преди датата на хоспитализацията , а при диагноза с код М 51.1 и Електомиографско изследване /ЕМГ/ до 6 месечна давност преди хоспитализацията.

При наличие :

– Ксерокопие на рецептурна книжка
– Документ, освобождаващ пациента от потребителска такса / Решение от ТЕЛК , ксерокопие на Диплом за мед. образование , документ от Бюро по труда , фактура с касов бон за болничен престой от началото на календарната година /

При издаване на болничен лист е необходима и ЛАК /лична амбулаторна карта/.

За прием по клинични пътеки е необходимо да се запишете  в съответния филиал (контакти филиали)