СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРЕДМЕТ ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЕУСТРОЙСТВА И НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ФИЛИАЛИТЕ КЪМ „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 18 ноември 2020 г. Обявление за приключване на Рамковото споразумение

Дата: 22 януари 2018 г. Обявление за приключване на договор

Дата: 31 октомври 2017 г. Информация за сключен договор

Дата: 31 октомври 2017 г. Договор

Дата: 31 октомври 2017 г. Приложение № 1 – Техническо задание

Дата: 24 ноември 2016 г. Информация по чл.22 б, ал.2, т.9 от ЗОП от 2004 г.

Дата: 24 ноември 2016 г. Информация за сключен договор

Дата: 24 ноември 2016 г. Рамково споразумение

Дата: 24 ноември 2016 г. Приложение No 1 – Технически спецификации

Дата: 24 ноември 2016 г. Приложение No 2- Ценово предложение

Дата: 24 ноември 2016 г. Приложение No 3-Техническо предложение

Дата: 11 ноември 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП от 2004 г

Дата: 24 октомври 2016 г. Решение за класиране

Дата: 24 октомври 2016 г. Протокол №3 от работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка и класиране на участниците

Дата: 24 октомври 2016 г. Протокол №2 от работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка и класиране на участниците

Дата: 18 октомври 2016 г. Съобщение по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП от 2004 г

Дата: 09 септември 2016 г. Протокол №1 от работата на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците

Дата: 12 април 2016 г. Номер в АОП:727459

Титулна страница;

Решение;

Обявление;

Пълно описание на предмета на поръчката;

Технически спецификации;

Методика за оценка;

Указание за подготовката на оферта;

Проект на Рамково споразумение;

Представяне на участник;

Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП;

Декларация за липса на свързаност;

Декларация за видовете работи;

Декларация по по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения …;

Декларация за приемане на условията на проекта на договор;

Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

Декларация за опита и образованието на екипа;

Техническо предложение;

Декларация за конфиденциалност;

Ценово предложение