Вътрешни правила за обработване на сигнали за нередности

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ В „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕАД

 

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 С тези правила се определят условията и  реда за :

 • приемане и отчитане на сигнали за корупция и жалби на пациенти  и служители в „СБР-НК“ ЕАД;
 • процедура за разглеждане на сигнали за корупция;
 • процедурата за разглеждане на жалби на пациенти и служители;
 • водене на регистър на сигналите и жалби;

Чл.2. В изпълнение на разпоредбите на Секторния план в системата  на здравеопазването, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/ и Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията на министерски съвет са предприети следните мерки:

 • Въвеждане на механизми за финансов контрол и отчетност- Система за финансово управление и контрол в „СБР-НК“ ЕАД;
 • Прилагане на механизми за ефективно прилагане на Етичния кодекс за поведение на служителите от лечебното заведение;
 • Спазване на Хартата за правата на пациента;
 • Утвърдени са вътрешни правила за управление на човешките ресурси в „СБР-НК“ ЕАД;
 • Взаимоотношенията на служителите с пациентите са уредени в Правилник за вътрешния ред на лечебното заведение и отделните му структури.

Чл.3./1/  Ръководството на „СБР-НК“ ЕАД  е осигурило следните канали за достъп на сигнали за корупция и жалби на граждани:

 •  по пощата на адрес: гр.София, бул. „Васил Левски“ №54;
 • в деловодството на лечебното заведение;
 • сигнали за корупция и жалби на граждани могат да се подават и на е-mail: sbrnk@rehabilitation.bg.
 • Сигнали могат да се изпращат и с квалифициран електронен подпис чрез Системата за сигурно електронно връчване;
 • /2/. Всички жалби и сигнали, получени в „СБР-НК“ ЕАД  по каналите за достъп се регистрират от служителя в деловодната система.

ІІ. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ И ПРОЦЕДУРА ПО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И ЖАЛБИ НА ПАЦИЕНТИ

Чл.4./1/ Потъпилите сигнали и жалби се предават в деловодството за регистрация.

/2/. Всички постъпили сигнали за корупция и жалби на пациенти по различните канали за достъп и регистрирани в деловодството и вписани в специален регистър се докладват на Изпълнителния директор.

/3/. Служителите се задължават да не разгласяват и да не се възползват за свое или чуждо облагодетелстване от информацията, която им е станала известна при изпълнение на служебните им задължения, свързани с регистрирането и разглеждането на постъпилите сигнали за корупция и жалби на граждани.

Чл.5. /1/. Изпълнителния директо разглежда постъпилите сигнали за корупция и жалби на пациентите и определя дали това е от компетентността на лечебното заведение.

/2/. Ако бъде констатирано, че отправеният сигнал или жалба не са от компетентността на „СБР-НК“ ЕАД, документът се препраща по компетентност на съответното ведомство, освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен до компетентния орган и лечебното заведение писмено уведомява подателя за това.

/3/. Когато сигналът или жалбата не са от компетентността на „СБР-НК ЕАД, изпълнителния директор с резолюция възлага писмен отговор.

/4/. Не се предприемат действия по анонимни сигнали или жалби, както и за нарушения за които давностният срок е изтекъл.

ІІІ. ПРОЦЕДУРИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

Чл.6. Процедурата по разглеждането на сигнала за корупция започва с резолюцията на Изпълнителния директор на лечебното заведение.

Чл.7./1/Определеният служител събира, анализира и обобщава получената информация, както и всички представени  и събрани доказателства / за изясняване на обстоятелствата по сигнала. След събиране и анализиране на всички доказателства проверката приключва, за което се съставя становище и се окомплектова образуваната преписка.

/2/. Изготвя се доклад за извършената проверка по сигнала и заедно с образуваната преписка се предават на Изпълнителния директор на „СБР-НК“ ЕАД.

Чл.8. Документите по преписките за разглеждане на сигнали се архивират в архива на лечебното заведение.

ІV. ЗАЩИТА НА ПОДАЛИЯ СИГНАЛ

Чл.9./1/. Лице, което е подало сигнал за конфликт на интереси, не може да бъде преследвано само за това.

/2/. Лицата, на които е възложено разглеждането на сигнала са длъжни да:

 • не разкриват самоличността на лицето подало сигнала;
 • не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;
 • опазват поверените им писмени документи от неразрешен достъп на трети лица.

V.ПРОЦЕДУРИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ НА ПАЦИЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ

Чл.10./1/. Процедурата за разглеждане на жалби на пациенти и служители започва с регистрацията в деловодството на „СБР-НК“ ЕАД и поставянето на резолюция от изпълнителния директор, с която се възлага проверка на изнесеното в жалбата.

/2/. Служителят или служителите, на които е възложена проверката по жалбата проверяват всички налични документи и обстоятелства, могат да изискват и допълнителни такива и както и становища.

/3/. Събраните по жалбата доказателства и документи се предават на юрист за изготвяне на отговор и становище.

/4/. Готовият отговор подписан от юриста и съгласуван с  директор на дирекцията се предава на изпълнителния директор на лечебното заведение за одобрение и подпис.

/5/. Отговор по постъпилите жалби се връща в едномесечен срок от подаването им. При невъзможност за набавяне на необходимите документи и доказателства по жалбата, този срок може да бъде удължен.

/6/. Готовият отговор се изпраща до жалбоподателят по пощата с обратна разписка, по имейл или се предава лично срещу подпис/ електорнен подпис.

/7/. Всички документи събрани по жалбата се прилагат в образуваната преписка  и се съхраняват в деловодството. След изтичане на съответния срок се архивират в архива на „СБР-НК“ ЕАД.

/8/Всеки подаден сигнал или жалба трябва да съдържа следните основни елементи:Данни за служител – лекар, мед. сестра или друг персонал в лечебното заведение, когато жалбата е срещу конкретно лице; Описание на твърдяното нарушение; Индивидуализиращи данни за подателя – име, презиме, фамилия (за физическо лице) или наименование и представляващ (за юридическо лице и държавен орган); данни за контакт с подателя – адрес за кореспонденция, телефон и имейл; Информация за това в какво качество е станало известно твърдяното нарушение на подателя; Подпис на подателя – електронен (при подаване по електронен път) или собственоръчен (при подаване на хартиен носител)

VІ. РЕГИСТЪР И ИНФОРМАЦИЯ

Чл.11./1/. Постъпилите сигнали за корупция и жалби на пациенти и служители в «СБР-НК» ЕАД се регистрират от служителя на длъжност „Деловодител“ на лечебното заведение

/2/. Регистрираните и образуваните преписки се завеждат от служителя в регистър „Деловодсто“.

VІІ.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1.Под жалби на пациенти и служители, постъпили по общия ред се има предвид тези, които се отнасят до организацията, функциите и административната дейност на «СБР-НК“ ЕАД, поведението на служителите и изпълнението на служебните им задължения.

VІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Тези правила се приемат на основание  Секторния план в системата  на здравеопазването.
 • 2. Настоящите правила са утвърдени със ЗаповедРД-09-59-3/28.7.2021 г.на Изпълнителния директор на «СБР-НК» ЕАД и влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване.
 • 5. Настоящите правила могат да бъдат променяни, допълвани и актуализирани по реда на тяхното приемане.