Ветерани

Във филиалите на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД се приемат ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.
ПРИЕМ НА ВОЕННОИНВАЛИДИ. ВОЕННОПОСТРАДАЛИ И ВЕТЕРАНИ
Във филиалите на „СБР-НК“ ЕАД, за отдих, профилактика и рехабилитация се
приемат ветерани. На същите престоя е безплатен и не трябва да надвишава сумата от 570лв.
Съгласно ЗВВП военноинвалидите и военнопострадалите имат право да ползват рехабилитация два пъти в годината, като общо престоят им не може да бъде повече от 30 календарни дни. Държавният бюджет осигурява 75% от стойността на престоя им, а 25% са за сметка на лицето. Престоят на тези пациенти в зависимост от категорията стая може да бъде на обща стойност не повече от 740 лв. за годината.

НАСТАНЯВАНЕТО СТАВА СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА:
лична карта;
&медицинско направление /бланка на МЗ № 119- в два екземпляра/ с диагноза по
профила на заболяванията за съответния филиал /за пациенти над 70-годишна възраст и
кардиологичен статус за показаност от личен лекар или кардиолог, актуализиран преди
датата на постъпване/;
удостоверение на ветеран от войната;
книжка за военноинвалид или военнопострадал.