За нас

„Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” ЕАД („СБР-НК“ ЕАД) е лидер във физикалната и рехабилитационна медицина, използващ утвърдени медицински стандарти в съчетание с природни ресурси.

Дружеството е без аналог в системата на здравеопазването в Република България, в състава на което влизат 13 специализирани болници за рехабилитация, разположени на територията на цялата страна в утвърдени балнеолечебни курорти.

„СБР-НК“ ЕАД предлага богата гама от физиотерапевтични и рехабилитационни методи в своите специализирани болници. Използват се природни и лечебни фактори – климат, минерални води, лечебна кал в съчетание с апаратна физиотерапия, кинезетерапия.

В болниците работи висококвалифициран висш и среден медицински персонал с богат опит и добра съвременна апаратура. По този начин гарантираме трайни положителни резултати и благоприятен ефект при лечението на широк кръг от заболявания при възрастни и деца.

„СБР-НК“ ЕАД е търговско дружество със 100% държавно участие и принципал – Министерство на здравеопазването.

В Централния офис на Дружеството – гр. София, бул. „Васил Левски“ 54, може да бъдете консултирани от медицински специалисти и да направите предварителна резервация за препоръчаното Ви лечебно заведение.

Процедури

Разгледайте
нашите процедури

Програми

 Нашите програми за рехабилитация

Заболявания

Видовете заболявания, които лекуваме в „СБР-НК“ ЕАД

Противопоказания

Общи противопоказания за лечение

Харта на пациента

Всеки пациент, потърсил медицинска помощ, има право:

  1. Да получи своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от пол, възраст, етническа принадлежност, религиозни убеждения и културно равнище.
  2. Да знае името на лекаря, който го лекува.
  3. Да бъде информиран за характера на заболяването и за смисъла на необходимата рехабилитация и лечение.
  4. Да бъде лекуван чрез утвърдени лечебни методи и средства и използване на технически изправна апаратура, а съпътстващите грижи да се прилагат с необходимата вещина, внимание и уважение.
  5. Да се гарантира тайната на данните за болестното му състояние.
  6. Да бъде запознат с Правилника за вътрешния ред на болничното заведение и с правата и задълженията си като пациент.
  7. Да прави оплаквания пред болничната администрация или пред по- висши инстанции, когато правата му посочени в тази харта са нарушени.
  8. На индивидуална физикална терапия и рехабилитация, съобразена с рехабилитационния му потенциал.
  9. На достъп до висококачествени здравни услуги на базата на спецификацията и спазване на точните стандарти.