Доставка на 140 броя телевизори за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД