Доставка на медицински колаген и медицински гел за извършване на лечебна магнитофореза за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД.

Дата: 14 февруари 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.01-31.01.2017 г

Дата: 07 февруари 2017 г. Коригирана информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП от 2004 г

Дата: 17 януари 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.12-31.12.2016 г

Дата: 13 януари 2017 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 2004 г

Дата: 13 декември 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.11-30.11.2016 г

Дата: 16 ноември 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.10-31.10.2016 г

Дата: 11 октомври 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.09-30.09.2016 г.

Дата: 16 септември 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП-2004 за извършени плащания за периода 01.08-31.08.2016 г

Дата: 18 август 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП-2004 г. за извършени плащания за периода 01.07-31.07.2016 г.

Дата: 15 юли 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП – 2004 г. за извършени плащания за периода 01.06-30.06.2016 г.

Дата: 13 юни 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП – 2004 г. за извършени плащания за периода 01.05-31.05.2016 г.

Дата: 10 май 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.04-30.04.2016 г.

Дата: 18 април 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.03-31.03.2016 г.

Дата: 15 март 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.02-29.02.2016 г.

Дата: 11 февруари 2016 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.01-31.01.2016 г.

Дата: 3 декември 2015 г. Договор;

Дата: 3 декември 2015 г. Приложение № 1 -ценово предложение;

Дата: 3 декември 2015 г. Приложение № 2 – техническо предложение;

Дата: 3 декември 2015 г. Приложение № 3 – техническа спецификация.

Дата: 20 ноември 2015 г. Протокол от работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците.

Дата: 6 ноември 2015 г. Номер в АОП:9047389

Титулна страница;

Публична покана;

Техническа спецификация;

Проект на договор;

Данни за лицето;

Техническо предложение;

Сравнителна таблица;

Ценово предложение;

Таблица единични цени;

Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП;

Декларация за липса на свързаност;

Декларация за видовете работи

Декларация за юрисдикции с преференциален режим.