Доставка на работно облекло за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД