Изграждане санитарни възли в стаи на II етаж в сградата на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД-филиал Баня Карлово.

Дата: 18 май 2021 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП 

Дата: 11 май 2016 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП.

Дата: 10 май 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.04-30.04.2016 г

Дата: 18 април 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.03-31.03.2016 г.

Дата: 7 март 2016 г. Договор;

Дата: 7 март 2016 г. Приложение № 1 – Остойностена тех. спецификация;

Дата: 7 март 2016 г. Приложение № 2 – Техническо предложение.

Дата: 25 февруари 2016 г. Протокол от работата на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците.

Дата: 5 февруари 2016 г. Номер в АОП: 9050162

Титулна;

Публична покана;

Технически спецификации;

Проект на договор;

Методика за оценка;

Техническо предложение;

Ценово предложение;

Остойностена техническа спецификация (2);

Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП;

Декларация за липса на свързаност;

Декларация за видовете работи;

Данни за лицето;

Декларация за опита и образованието на екипа;

Декларация по по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения …