Рамково споразумение за доставка и инсталиране на пожароизвестителна система в „СБР-“НК“ ЕАД.

Дата: 17 май 2021 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2021-05-17 14:33:04
Изтегли документ

Дата: 17 май 2021 г. 

Рамково споразумение

Дата и час на публикуване: 2021-05-17 14:32:45
Изтегли документ

Дата: 17 май 2021 г. 

Приложение № 1 -Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2021-05-17 14:32:17
Изтегли документ

Дата: 17 май 2021 г. 

Приложение № 2 – Техническо предложение

Дата и час на публикуване: 2021-05-17 14:32:02
Изтегли документ

Дата: 17 май 2021 г. 

Приложение № 3 – Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2021-05-17 14:31:37
Изтегли документ

Дата: 19 март 2021 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2021-03-19 16:25:24
Изтегли документ

Дата: 19 март 2021 г. 

Доклад от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2021-03-19 16:25:07
Изтегли документ

Дата: 19 март 2021 г. 

Протокол № 3 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2021-03-19 16:24:48
Изтегли документ

Дата: 19 март 2021 г. 

Протокол № 2 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2021-03-19 16:24:24
Изтегли документ

Дата: 08 март 2021 г. 

Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2021-03-08 10:29:15
Изтегли документ

Дата: 13 ноември 2020 г. 

Протокол № 1 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-11-13 13:49:14
Изтегли документ

Дата: 01 юли 2020 г. 

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Дата и час на публикуване: 2020-07-01 10:53:49
Изтегли документ

Дата: 01 юли 2020 г. 

6. Указание за подготовка на офертата-променено

Дата и час на публикуване: 2020-07-01 10:54:18
Изтегли документ

Дата: 15 юни 2020 г. Номер в АОП: 00120-2020-0010

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:16:15
Изтегли документ

1.Решение за откриване

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:16:27
Изтегли документ

2.Обявление

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:16:38
Изтегли документ

3.Пълно описание на предмета на поръчката

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:16:50
Изтегли документ

4.Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:17:46
Изтегли документ

5.Методика

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:18:28
Изтегли документ

6. Указание за подготовка на офертата

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:18:39
Изтегли документ

7.Рамково споразумение

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:18:53
Изтегли документ

8.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:19:05
Изтегли документ

9.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:19:19
Изтегли документ

10.Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:19:30
Изтегли документ

11.Сравнителна таблица за съответствие

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:20:21
Изтегли документ

12.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:20:43
Изтегли документ

13.Таблица с единичните цени

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:23:24
Изтегли документ

14.Протокол за оглед на обекта

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:24:50
Изтегли документ

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:25:03
Изтегли документ