Съобщение КИТИ Кюстендил

kustendil_1

Областен информационен център (ОИЦ) – Кюстендил, като част от Звеното за
публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югозападен регион
(ЮЗР) ще проведе публични обсъждания на концепции за интегрирани териториални
инвестиции преминали етапа на оценка за административно съответствие и
допустимост.
Единадесет са концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), в
които има предвидени дейности на територията на област Кюстендил и които
преминават този първи етап на оценка. Публични обсъждания на тези концепции ще се
състоят в периода 17-30 април в населените места от областта, където са планирани
дейности.
Целта на публичните обсъждания е да бъде осигурено участието на местните
общности в процеса на подбор на концепциите за ИТИ, като мненията и коментарите да
бъдат представени на широкия състав на РСР на ЮЗР, който следва да ги вземе под
внимание, преди да изготви приоритизиране списък с концепции за изпълнение и да
одобри общата програмна концепция за развитие на ЮЗР.
За участие в публичните събития са поканени партньорите по проекта,
представители на местните администрации, заинтересовани организации и институции,
медии, широката общественост.
Заинтересовани страни могат да изразят своето мнение по време на
обсъжданията или чрез анкети, линкове към които са посочени под всяка КИТИ по-долу
в публикацията, на страницата на УО на ПРР, на Единния информационен портал –
секция Календар. Препоръки или възражения относно концепциите могат да се
изпращат и на електронната поща на ОИЦ-Кюстендил/ Звено за публични консултации
към РСР на ЮЗР:  oic_kn@abv.bg в срок до 30 април 2024 г.
График за провеждане на публичните обсъждания на КИТИ:
1. Публично обсъждане на BG16FFPR003-2.001-0051 „Комбинираната концепция за
ИТИ, с водещ партньор СБР-НК ЕАД за развитие на балнеоложки център
Кюстендил, с използване на инструментите по програма BG16FFPR003-2.001 –
КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ)“
  23.04.2024 г, 15:00 ч., гр. Кюстендил, Синята зала, ет. 2, Читалище "Братство 1869".
Линк към презентация:
https://docs.google.com/presentation/d/1_QVwzypWJjhdzhpctP-
Ns8PG1QdKDS5S/edit?usp=sharing&ouid=107784575137605143072&rtpof=true&sd=true
Линк към анкета:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbphhGmO39_MAQRo2kfurfKbNjJtUSrdaIoUF34
9Ku07ABVw/viewform?usp=sharing