Строително-ремонти дейности на водолечебен сектор за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Павел баня.

Дата: 13 юли 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.06-30.06.2017 г

Дата: 12 юли 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 2004 г

Дата: 14 март 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.02-28.02.2017 г

Дата: 24 януари 2017 г. Договор

Дата: 24 януари 2017 г. Приложение № 1 Остойностена техническа спецификация

Дата: 24 януари 2017 г. Приложение № 2 Техническо предложение

Дата: 19 декември 2016 г. Протокол от работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите

Дата: 08 април 2016 г. Номер в АОП:9052274

Титулна страница;

Публична покана;

Технически спецификации;

Проект на договор;

Методика за оценка;

Техническо предложение;

Ценово предложение;

Остойностена техническа спецификация;

Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП;

Декларация за липса на свързаност;

Декларация за видовете работи;

Данни за лицето;

Декларация за опита и образованието на екипа;

Декларация по по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения …