НОИ

Условия за ползване на паричната помощ за профилактика и рехабилитация2024 г.

Паричните помощи за профилактика и рехабилитация се разходват по условията и реда, определени с Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., последно изм., бр. 102 от 31.12.2019 г.). Националният осигурителен институт финансира и контролира дейността по профилактика и рехабилитация, провеждана за следния контингент лица:

 1. осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест;
 2. получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и срокът на инвалидността в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Национална експертна лекарска комисия, не е изтекъл.

Лицата по точка 1 придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни калeндарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. В периода от шест календарни месеца се включва времето:

 1. на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;
 2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане, както и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;
 3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
 4. през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, през които не са имали право на обезщетение.

Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.

Лицата, осигурени само за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация само в случай на трудова злополука и професионална болест.

Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване за 2024г. е 62 години и 2 месеца за жените и 64 години и 7 месеца за мъжете.

Лицата получават право на парични помощи за профилактика и рехабилитация еднократно в една календарна година за 10 дни престой.
Резервации за постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация се правят от лицата.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА РЕЗЕРВАЦИЯ

Препоръчително е да се представи медицинска документация доказваща заболяването: ЛАК, епикризи, изследвания, разчет на снимки, електрокардиограми и др. Решение на НЕЛК/ТЕЛК (ако има).

Преди извършване на резервации е необходимо заинтересованите лица да се информират за заболяванията и противопоказанията за лечение, профилактика и рехабилитация по програма НОИ.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ В ТП НА НОИ

 Необходимите документи за издаване на удостоверение за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация са следните:

 1. Медицинско направление

Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация на диагностично уточнено заболяване, която се отразява в медицинско направление Бл. МЗ № 119а’98.

Медицинското направление се издава от лекуващия лекар в два екземпляра и в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и опис на приложените медицински документи.

Медицинското направление трябва да е издадено не по-рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване при изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация.

 1. Документ за самоличност (за справка)
 2. Документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето (Приложение № 1)*

Забележка: * Програмата разрешава разпечатване на образеца.

 1. Медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, рентгенови и др. снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

Лицата трябва да представят цялата медицинска документация, която доказва наличието на заболяването, отразено в медицинското направление като показано за вторична профилактика и рехабилитация.

 1. Валидно Eкспертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия(сканирано копие) – за лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.
 2. Валидно Експертно решение за признаване на професионална болест(сканирано копие) – за лицата с професионална болест.

Лицата представят описаните документи в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, по постоянен или настоящ адрес, в срок до 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.

При получаването на удостоверенията за профилактика и рехабилитация лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, попълват декларация по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт. В нея декларират, че при прекратяване на трудовия договор или осигуряването им към датата на постъпване в изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация няма да ползват правата, предоставени им с удостоверението. Бланката на декларацията се предоставя от длъжностните лица на съответното териториално поделение.

Удостоверение не се издава на лица със здравословни противопоказания за провеждане на профилактика и рехабилитация.

 КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА ЕОБХОДИМИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ЛИЦАТА ВЪВ ФИЛИАЛИТЕ НА „СБР-НК“ ЕАД НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ:

 • Документ за самоличност.
 • Удостоверение от ТП на НОИ.
 • Медицинско направление от лекуващия лекар.
 • Медицинската документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, рентгенови и др. снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.
 • Eкспертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия (сканирано копие) – за лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.
 • Експертно решение за признаване на професионална болест (сканирано копие) – за лицата с професионална болест.

НЕ СЕ ПРИЕМАТ ЛИЦА СЪС ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРОТИВОПОКАЗАНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ В СЪОТВЕТНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.

 

Информация за размера на сумите, които лицата ще заплащат през 2024г.