Ветерани

Във филиалите на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД се приемат ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.

ПРИЕМ НА ВОЕННОИНВАЛИДИ. ВОЕННОПОСТРАДАЛИ И ВЕТЕРАНИ

> Във филиалите на „СБР-НК“ ЕАД, за отдих, профилактика и рехабилитация се приемат ветерани. На същите престоя е безплатен, като не трябва да надвишава сумата от 570лв.

>Съгласно ЗВВП военноинвалидите и военнопострадалите имат право да ползват рехабилитация два пъти в годината, като общо престоят им не може да бъде повече от 30 календарни дни. Държавният бюджет осигурява 75% от стойността на престоя им, а 25% са за сметка на лицето. Престоят на тези пациенти в зависимост от категорията стая може да бъде на обща стойност неповече от 700 лв. за годината.

 

НАСТАНЯВАНЕТО СТАВА СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА:

> лична карта;

> медицинско направление /бланка на МЗ № 119- в два екземпляра/ с диагноза по профила на заболяванията за съответния филиал /за пациенти над 70-годишна възраст и кардиологичен статус за показаност от личен лекар или кардиолог, актуализиран преди датата на постъпване/;

> удостоверение на ветеран от войната;

> книжка за военноинвалид или военнопострадал.