Пациенти с увреждания

 

ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ ПО ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Съгласно чл. 76, ал. 1 от Закона за хората с увреждания – хората с трайни
увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, децата с трайни
увреждания и военноинвалиди имат право на целева помощ по чл. 72, т. 4
(балнеолечение и/или рехабилитационни услуги), която се предоставя веднъж
годишно при наличие на медицинско предписание от лекар специалист.
Целевата помощ е в размер до 80 на сто от линията на бедност за
съответната година (равностойно на 420,80 лв.), но не повече от действително
направения разход съгласно представените документи.
Лицата, с определена потребност от чужда помощ имат право на
помощта за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв, в
размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година, но не повече
от действително направения разход, съгласно представените документи.
Необходими документи за прием:
– Медицинско направление (бланка на МЗ №119 – в два екземпляра),
издадено от лекуващия лекар или специалист- до 30
календарни дни преди датата на постъпване;
– Пълна медицинска документация: епикризи, изследвания, снимки,
електрокардиограми и др. (при необходимост);
– Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
– Документ, удостоверяващ извършена резервация в съответния филиал
на „СБР-НК“ ЕАД.
Лицата с увреждания подават в срок 10-15 работни дни преди дата на
постъпване, в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес
заявление-
декларация заедно с описаните по-горе документи.