НОИ

Прием по програма НОИ в „СБР –НК” ЕАД

programa_noi1

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ,

Уведомяваме Ви, че удостоверения от НОИ за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация през 2018г., ще се издават от териториалните поделения на НОИ до 24.10.2018г. включително.
Последната дата на която лицата могат да постъпят в заведенията, изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация, е не по-късна от 25.10.2018г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ ПО ПРОГРАМА НОИ 2018 г.

КОЙ ИМА ПРАВО НА ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ В „СБР-НК” ЕАД

Съгласно Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., изм., ДВ, бр. 6 от 2009 г. и бр. 2 от 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 2012 г., бр. 23 от 2014 г. изм., бр. 94 от 2014 г., доп., бр. 4 от 2015 г., изм. и доп. бр. 7 от 2016 г.). Националният осигурителен институт (НОИ), чрез неговите териториални поделения, финансира и контролира дейността по профилактика и рехабилитация, провеждана за следния контингент лица:

 1. осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест;
 2. получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и срокът на инвалидността в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия, не е изтекъл.

Лицата по точка 1 придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни калeндарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. В периода от шест календарни месеца се включва времето:

 1. на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;
 2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане, както и отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст;
 3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
 4. през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на дете и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, през които не са имали право на обезщетение.

Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.

Лицата, осигурени само за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация само в случай на трудова злополука и професионална болест.

Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване за 2018г. е 61 години и 2 месеца  за жените и 64 години и 1 месец за мъжете.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ЗА

ПРЕДВАРИТЕЛНА РЕЗЕРВАЦИЯ

Препоръчително е да се представи медицинска документация доказваща заболяването: ЛАК, епикризи, изследвания, разчет на снимки, електрокардиограми и др. Решение на НЕЛК/ТЕЛК (ако има).

Преди извършване на резервации е необходимо заинтересованите лица да се информират за заболяванията и противопоказанията за лечение, профилактика и рехабилитация по програма НОИ.

Изтегли ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ЗА

ПРЕДСТАВЯНЕ В ТП НА НОИ

 1. Медицинско направление

Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация за диагностично уточнено заболяване, която се отразява в медицинско направление (Бл. МЗ № 119á98).

Медицинското направление се издава от лекуващия лекар в два екземпляра и в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и съответните медицински изследвания.

Медицинското направление трябва да е издадено не по-рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване при съответния изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация.

 

 1. Документ за самоличност
 2. 3Документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето (ОБРАЗЕЦ).
 3. Лична амбулаторна карта и/или медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

Лицата трябва да представят цялата медицинска документация, която доказва наличието на заболяването, отразено в медицинското направление като показано за вторична профилактика и рехабилитация.

 1. За лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто експертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия.
 2. За лицата, претърпели трудова злополука разпореждане за приемане на злополуката за трудова .
 3. За лицата с професионална болест –  експертно решение за признаване на професионална болест.

Лицата представят описаните документи в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или настоящ адрес в срок до 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.