Извършване на строително-монтажни работи в стационарната база на „СБР-НК“ ЕАД – филиал Велинград.

Дата: 29 март 2021 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП 

Дата: 18 април 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП.

Дата: 08 април 2016 г. Информация по чл 22б, ал.2, т.14 и т.15 от ЗОП.

Дата: 07 септември 2015 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.08-31.08.2015 г 2

Дата: 13 август 2015 г. Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Дата: 13 август 2015 г. Договор.

Дата: 13 август 2015 г. Приложение №1 Остойностена техническа спецификация (ценово предложение).

Дата: 13 август 2015 г. Приложение №2 Техническо предложение.

Дата: 05 август 2015 г. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител.

Дата: 05 август 2015 г. Протокол № 3 от работата на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците.

Дата: 05 август 2015 г. Протокол № 2 от работата на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците.

Дата: 31 юли 2015 г. Информация за отваряне на ценово предложение

Дата: 23 юли 2015 г. Протокол № 1 от работата на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците.

Дата:06 юли 2015 г. Отговор на искане за разяснение

Дата: 24 юни Номер в АОП:673202

Титулна страница

Решение

Обявление

Пълно описание на предмета на поръчката

Указание за подготовката на оферта

Технически спецификации

Методика за оценка

Проект на договор

Представяне на участник

Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП

Декларация за липса на свързаност

Декларация за видовете работи

Декларация за приемане на условията на проекта на договор

Декларация за опита и образованието на екипа

Техническо предложение

Декларация за конфиденциалност

Ценово предложение

Таблица с единични цени[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]