Публични покани

Дата: 04 август 2022 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП от 2004 г.

Дата: 13 септември 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.08-31.08.2017 г

Дата: 15 август 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 2004 г

Дата: 16 май 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.04-30.04.2017 г

Дата: 06 януари 2017 г. Договор

Дата: 06 януари 2017 г. Приложение № 1 – Остойностена техническа спецификация

Дата: 06 януари 2017 г. Приложение № 2 – Техническо предложение

Дата: 19 декември 2016 г. Протокол от работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите

Дата: 13 април 2016 г. Номер в АОП:9052710

Титулна страница;

Публична покана;

Техническа спецификация;

Проект на договор;

Методика за оценка;

Техническо предложение;

Ценово предложение;

Остойностена техническа спецификация;

Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП;

Декларация за липса на свързаност;

Декларация за видовете работи;

Данни за лицето;

Декларация за опита и образованието на екипа;

Декларация по по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения …

13 април, 2016

Извършване на строително-монтажни работи в стационарната база на „СБР-НК“ ЕАД-филиал Банкя

Дата: 13 април 2016 г. Номер в АОП:9052710
12 април, 2016

Доставка на 140 броя телевизори за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 12 април 2016 г. Номер в АОП:9052495
8 април, 2016

Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в „СБР-НК“ ЕАД по тринадесет обособени позиции.

Дата: 08 април 2016 г. Номер в АОП:9052292
8 април, 2016

Строително-ремонти дейности на водолечебен сектор за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Павел баня.

Дата: 08 април 2016 г. Номер в АОП:9052274