Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на апарати за резонансна електромагнитофореза.

Дата: 18 февруари 2016 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 и т. 15 от ЗОП за извършени плащания.

Дата: 11 декември 2015 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.9 от ЗОП.

Дата: 11 декември 2015 г. Договор;

Дата: 11 декември 2015 г. Приложение № 1 – Ценово предложение;

Дата: 11 декември 2015 г. Приложение № 2 – Техническо предложение.

Дата: 4 декември 2015 г. Решение за класиране и определяне на изпълнител на поръчката.

Дата: 4 декември 2015 г. Протокол № 1 от работата на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците.

Дата: 4 декември 2015 г. Протокол № 2 от работата на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците.

Дата: 4 декември 2015 г. Протокол № 3 от работата на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците.

Дата: 01 декември 2015 г. Съобщение на основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП.

Дата: 20 ноември 2015 г. Информация на основание чл. 68, ал. 2 от ЗОП.

Дата: 13 октомври 2015 г. Номер в АОП:692088

Титулна страница;

Решение.

Обявление.

Пълно описание на предмета на поръчката.

Технически спецификации.

Методика за оценка.

Указание за подготовката на оферта.

Проект на договор.

Представяне на участник.

Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП.

Декларация за липса на свързаност.

Декларация за видовете работи.

Декларация за приемане на условията на проекта на договор.

Техническо предложение със сравнителна таблица за съответствие.

Декларация за конфиденциалност.

Ценово предложение.