Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на дизелови генератори за трифазен ток.

Дата: 05 април 2016 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.9 от ЗОП.

Дата: 16 март 2016 г. Решение за прекратяване на процедурата.

Дата: 19 януари 2016 г. Протокол № 1 от работата на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците

Дата: 7 януари 2016 г. Отговор на искане за разяснение.

Дата: 23 декември 2015 г. Отговор на искане за разяснение.

Дата: 16 декември 2015 г. Номер в АОП: 702891

Титулна страница

Решение

Обявление

Пълно описание на предмета на поръчката

Технически спецификации

Методика за оценка

Указание за подготовката на оферта

Проект на договор

Представяне на участник

Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП

Декларация за липса на свързаност

Декларация за видовете работи

Декларация за приемане на условията на проекта на договор

Техническо предложение

Декларация за конфиденциалност

Ценово предложение