Доставка, монтаж, обучение за работа и гаранционно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на тринадесет филиала на „СБР-НК“ ЕАД по осем обособени позиции

Дата: 20 юли 2022 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП от 2004 г1

Дата: 25 септември 2018 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП от 2004 г.

Дата: 13 ноември 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.10-31.10.2017 г

Дата: 11 октомври 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.09-30.09.2017 г

Дата: 10 октомври 2017 г. Обявление за приключване на договор по обособени позиции №№ 1, 4 и 8

Дата: 28 септември 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП от 2004 г

Дата: 13 септември 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.08-31.08.2017 г

Дата: 14 август 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.07-31.07.2017 г

Дата: 21 юли 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП от 2004 г.

Дата: 21 юли 2017 г. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 6

Дата: 13 юли 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.06-30.06.2017 г

Дата: 13 юли 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.06-30.06.2017 г

Дата: 05 юни 2017 г.Информация по чл. 22б, ал2,т.9 от ЗОП от 2004 г

Дата: 05 юни 2017 г. Обявление за възложена поръчка

Дата: 05юни 2017 г. Договор за обособени позиции №№ 1, 4, 8

Дата: 05 юни 2017 г. Приложение № 1 – Технически спецификации за обособена позиция № 1

Дата: 05 юни 2017 г. Приложение № 2 – Предлагана цена за обособена позиция № 1

Дата: 05 юни 2017 г. Приложение № 3 – Техническо предложение за обособена позиция №1 – 1част

Дата: 05 юни 2017 г. Приложение № 3 – Техническо предложение за обособена позиция №- 1 – 2 част

Дата: 05 юни 2017 г. Приложение № 1 – Технически спецификации за обособена позиция № 4

Дата: 05 юни 2017 г. Приложение № 2 – Предлагана цена за обособена позиция № 4

Дата: 05 юни 2017 г. Приложение № 3 – Техническо предложение за обособена позиция № 4 – 1 част

Дата: 05 юни 2017 г. Приложение № 3 – Техническо предложение за обособена позиция №- 4 – 2 част

Дата: 05 юни 2017 г. Приложение № 1 – Технически спецификации за обособена позиция № 8

Дата: 05 юни 2017 г. Приложение № 2 – Предлагана цена за обособена позиция №8

Дата: 05 юни 2017 г. Приложение № 3 – Техническо предложение за обособена позиция №8 – 1 част

Дата: 05 юни 2017 г. Приложение № 3 – Техническо предложение за обособена позиция №8 – 2 част

Дата: 05 юни 2017 г. Договор за обособена позиция № 6

Дата: 05 юни 2017 г. Приложение № 1 – Технически спецификации за обособена позиция № 6

Дата: 05 юни 2017 г. Приложение № 2 – Предлагана цена за обособена позиция №6

Дата: 05 юни 2017 г. Приложение № 3 – Техническо предложение за обособена позиция №6

Дата: 29 май 2017 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т. 9 от ЗОП от 2004 г

Дата: 31 октомври 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП от 2004 г.

Дата: 10 октомври 2016 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.9 от ЗОП (от 2004 г.)

Дата: 21 септември 2016 г. Решение за класиране

Дата: 21 септември 2016 г. Протокол № 3 от работата на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците

Дата: 21 септември 2016 г. Протокол № 2 от работата на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците

Дата: 14 септември 2016 г. Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП от 2004 г

Дата: 27 юли 2016 г. Протокол No 1 от работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите

Дата: 18 май 2016 г. Отговор на искане за разяснение от 16.05.2016 г.

Дата: 25 април 2016 г. Решение за промяна.

Дата: 11 април 2016 г. Номер в АОП:727199

Титулна страница;

Решение;

Обявление;

Пълно описание на предмета на поръчката;

Технически спецификации;

Методика за оценка;

Проект на договор;

Указание за подготовката на оферта;

Представяне на участника;

Техническо предложение;

Таблица за съответствие към Техническото предложение;

Предлагана цена;

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;

Декларация по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;

Декларация по по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения …;

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП;

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;

Декларация за опита и образованието на екипа;

Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП