Сключване на рамково споразумение с предмет изработване на инвестиционни проекти за ремонтни дейности, преустройства и ново строителство на филиалите на „СБР-НК“ ЕАД.

Дата: 16 октомври 2020 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2020-10-16 12:12:33
Изтегли документ

Дата: 16 октомври 2020 г. 

Доклад от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-10-16 12:12:18
Изтегли документ

Дата: 16 октомври 2020 г. 

Протокол № 3 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-10-16 12:11:58
Изтегли документ

Дата: 16 октомври 2020 г. 

Протокол № 2 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-10-16 12:11:38
Изтегли документ

Дата: 05 октомври 2020 г. 

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2020-10-05 14:37:43
Изтегли документ

Дата: 15 септември 2020 г. 

Протокол №1 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-09-15 13:05:40
Изтегли документ

Дата: 15 юни 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0008

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:46:53
Изтегли документ

1. Решение за откриване

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:47:06
Изтегли документ

2. Обявление

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:47:20
Изтегли документ

3.Пълно описание на предмета на поръчката

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:47:31
Изтегли документ

4.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:47:47
Изтегли документ

5.Методика

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:47:59
Изтегли документ

6. Указание за подготовка на офертата 

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:48:15
Изтегли документ

7.Рамково споразумение

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:48:29
Изтегли документ

8.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:49:00
Изтегли документ

9.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:49:14
Изтегли документ

10.Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:49:29
Изтегли документ

11.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:49:40
Изтегли документ

12.Протокол за оглед на обекта

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:49:50
Изтегли документ