Процедури по ЗОП от 01.09.2016

Дата: 22 октомври 2021 г. Обявление за приключил договор

Дата: 20 септември 2018 г. Обявление за възложена поръчка

Дата: 20 септември 2018 г. Договор

Дата: 20 септември 2018 г. Приложение № 1 – Ценово предложение

Дата: 20 септември 2018 г. Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката

Дата: 20 септември 2018 г. Приложение № 3 – Бюлетин на САПИ ЕООД

Дата: 31 октомври 2017 г. Решение за определяне на изпълнител

Дата: 31 октомври 2017 г. Доклад за резултатите от работата на комисията

Дата: 31 октомври 2017 г. Протокол № 3 от работата на комисията

Дата: 31 октомври 2017 г. Протокол № 2 от работата на комисията

Дата: 31 октомври 2017 г. Запитване до АОП на основание чл. 229, ал. 1, т. 2, б. „б” ЗОП

Дата: 31 октомври 2017 г. Разяснение от АОП относно прилагане на чл. 65 от ЗОП

Дата: 31 октомври 2017 г. Запитване до НАП на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 13 отППЗОП

Дата: 31 октомври 2017 г. Писмо от НАП с предоставяне на информация

Дата: 31 октомври 2017 г. Информация за изпълнението на договор № ДД-25 от 01.04.2016 г

Дата: 31 октомври 2017 г. Обявление за приключване на договор № 1-1426-38 от 14.09.2016 г

Дата: 31 октомври 2017 г. Информация за изпълнението на договор № Д01 от 29.02.2016 г

Дата: 31 октомври 2017 г. Информация за изпълнението на договор № СБ-02-44 от 12.05.2014 г

Дата: 31 октомври 2017 г. Информация за изпълнението на договор от 14.07.2015 г

Дата: 31 октомври 2017 г. Информация за изпълнението на договор № 15РЮ 54 от 28.12.2015 г

Дата: 31 октомври 2017 г. Информация за изпълнението на договор № Д07-139 от 25.11.2015 г

Дата: 13 октомври 2017 г. Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Дата: 15 август 2017 г. Протокол № 1 от работата на комисията

Дата: 09 юни 2017 г. Отговор на искане за разяснение 2

Дата: 09 юни 2017 г. Отговор на искане за разяснение 1

Дата:29 май 2017 г. Отговор на искане за разяснение

Дата: 17 май 2017 г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Дата: 23 декември 2016 г. Информация при производство по обжалване

Дата: 18 ноември 2016 г. Номер в АОП:758319

Решение;

Обявление;

Документация;

Образец №1 Опис на представените документи;

Образец №2 ЕЕДОП;

Образец №3 Декларация за липса на обст. по чл.3,т.8;

Образец №4 Предложение за изпълнение на поръчката;

Образец №5 Декларация за съгласие с клаузите на договора;

Образец №6 Декларация за срока на валидност на офертата;

Образец №7 Декларация за конфедициалност;

Образец №8 Таблица за съответствие;

Образец №9 Ценово предложение;

Образец №10 Проект на договор.