7 септември, 2015

Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания в СБР-НК ЕАД за периода 01.08-31.08.2015 г

Дата: 07 септември 2015 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания в СБР-НК ЕАД за периода 01.08-31.08.2015 г
7 септември, 2015

Доставка на природен газ за отопление за обект „Площадка за компресиран природен газ и котелно за газ“ – филиал Хисаря, по програмата за ЕЕМ на МФ „Козлодуй“.

Дата: 07 септември 2015 г. Номер в АОП: 686136
17 август, 2015

Доставка на горива: 1.Газьол за отопление с CPV код 09134000-7, 2 700 000 /два милиона и седемстотин хиляди/ литра +/- 20%, 0,1% сяра, маркиран червен.

Дата: 17 август 2015 г. Номер в АОП:682963
12 август, 2015

Справка за извършени плащания за периода 01.07-31.07.2015 г.

Дата: 12 август 2015 г. Справка за извършени плащания в СБР-НК ЕАД за периода 01/07-31/07/2015

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“